Umowa najmu część dalsza.

Prawa i obowiązki stron umowy najmu są szczegółowo ustalone i opisane z góry jak już mówiłam w przypadku umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy czy spółdzielni.Reguluje je ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. O ochronie praw lokatorów.

DU1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710733

W umowie najmu, do której nie mają zastosowania przepisy owej ustawy, strony mogą indywidualnie ustalać warunki umowy.

protok
W stosunku do mieszkań z zasobu publicznego najemcę obciąża między innymi: naprawa okien, drzwi, pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów, trzonów kuchennych, wanien, brodzików, umywalek i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów.
Z drugiej strony do obowiązków wynajmującego należy zapewnienie na start sprawnego działania instalacji oraz urządzeń związanych z budynkiem, umożliwiający najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń i urządzeń w budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców, wymiana stolarki okiennej drzwiowej oraz pieców grzewczych.
Przed wydaniem lokalu sporządzony musi być protokół, w którym określa się stan techniczny lokalu i instalacji. Dokument stanowi podstawę wzajemnych rozliczeń. Po zakończeniu umowy najmu, lokal jeśli uległ jakiemuś obniżeniu jakości, najemca zobowiązany jest do przywrócenia stanu z protokołu przejęcia.

Dużo tego prawda, ale to nadal nie wszystko…